28/11/1387

نمايشگاه بهمن 1387

نمايشگاه استاد خرمي نژاد از روز جمعه مورخ 11/11/1387 تا روز چهارشنبه مورخ 16/11/1387 در نگارخانه گيتا برگزار شد.
در اين نمايشگاه استاد آثاري از آبرنگ به نمايش گذاشت كه به زودي در بخش گالري عرضه خواهد شد.
با تشكر - محمدنژاد
مدير هنري