31/3/1387

فيلمهاي دورۀ آموزشي استاد خرمي نژاد

جهت سهولت و در دسترس بودن Workshopهاي هر دوره آموزشي استاد خرمي نژاد، از اين پس هر Workshop بر روي CD تهيه شده و به متقاضيان ارائه مي گردد.
هنرجويان متقاضي مي توانند فيلمهاي آموزشي مورد نظر خود را از مسير اشاره شده در زير انتخاب نموده و جهت ثبت نام، نام و نام خانوادگي و شماره تماس خود را به artdirector@khorraminejad-dj.com ايميل نمايند تا هماهنگيهاي لازم به عمل آيد.

گالري ==>> كارهاي ديگر ==>> فيلمهاي آموزشي

هر فيلم به مبلغ 120,000 ريال و كل مجموعه 18تايي با 7.5% تخفيف به مبلغ 2,000,000 ريال مي باشد.

با تشكر
امير محمدنژاد
مدير هنري